Màster en Direcció d'Empreses Industrials

Assoleix càrrecs directius en el sector industrial ampliant la teva formació en l'àrea de la gestió i la organització industrial

Informació d'ingrés

Titulació MPDEI

Accés a la titulació de MPDEI

Perfil d'ingrés

 

El perfil ideal de l'estudiant d'ingrés és el d'un graduat o una graduada en enginyeria que té l'objectiu de projectar la seva carrera professional cap a la funció directiva, complementant la formació tècnica amb capacitats directives en l'àmbit de l'organització industrial.

 

Pel que fa a les característiques personals, bé sigui en la formació prèvia o en l'experiència professional, els i les estudiants han de poder treballar en equip en situacions de pressió, han de saber aprofitar les oportunitats que els ofereix un entorn cada vegada més global, han de tenir un cert esperit crític que els permeti obtenir reflexions socialment respectuoses i, finalment, han de ser capaços i capaces de dur a terme un aprenentatge autònom.

 

Requisits per a l'admissió

 

 • Disposar d'una titulació oficial d'enginyeria, enginyeria tècnica, llicenciatura, diplomatura o grau de caràcter industrial o bé disposar d'una titulació oficial de diplomatura, llicenciatura o grau que no tingui relació amb la indústria si s'acredita una experiència laboral en el sector industrial d'un mínim de dos anys.

 • En el cas d'estudiants amb titulacions d'altres països: disposar de qualsevol titulació universitària de fora de l'Estat espanyol que sigui equiparable a alguna de les titulacions esmentades en el punt anterior.

 

A més, per a aquells i aquelles aspirants que no hagin cursat part dels seus estudis anteriors en llengua castellana, es podrà sol·licitar que acreditin el nivell B1 d'aquesta llengua.

 

Criteris de selecció

 

 1. Expedient acadèmic (40%)

 2. Experiència professional (40%)

 3. Carta dirigida al coordinador del màster amb l'explicació de les motivacions (20%)

Preinscripció al MPDEI

Per accedir al Màster en Direcció d'Empreses Industrials cal que formalitzis una preinscripció a l’aplicació SIGMA.

Període ordinari

Del Febrer del 2023 a Juliol 2023

Període extraordinari

Si queden vacants, fins al 16 de setembre de 2023.

Un cop rebudes la sol·licitud i la documentació, es procedirà a la seva avaluació i en un termini aproximat de 5 dies se't comunicarà per correu electrònic el resultat del procés d'admissió.

Les sol·licituds presentades entre el 16 de juliol i l'1 de setembre es respondran a partir del 2 de setembre.

Resum dels passos a seguir a l'aplicació:

1. Per accedir a l'aplicació necessites un número d'identificació universitària (NIU) i una contrasenya. Per obtenir-lo:

 • Si no ets ni has estat mai estudiant de l'EUSS entra a l'opció "No tinc usuari" i introdueix les teves dades identificatives per registrar-te.

 • Si ja ets o has estat estudiant de l'EUSS, tens assignat un número d'identificació universitari (NIU) i recordes la teva contrasenya, accedeix directament a l'aplicació.

 • Si ja ets o has estat estudiant de l'EUSS, però no recordes el teu número d'identificació universitari (NIU) i/o no recordes la teva contrasenya, escriu un correu a ga_masters@euss.cat.

2. Selecciona el màster del teu interès.

3. Introdueix les teves dades personals i acadèmiques en els diferents apartats de la sol·licitud.

 • Si encara no tens el títol perquè estàs acabant els estudis, has d'indicar-ho a l'apartat "Estudis previs" i podràs lliurar la còpia d'aquest més endavant.

 • Si no trobes la teva universitat entre les disponibles, escriu un correu a ga_masters@euss.cat i la donarem d'alta.

4. Escaneja els documents següents i adjunta’ls a la sol·licitud:

 • Certificat Acadèmic Personal dels estudis que et donen accés al màster amb detall de: matèries cursades, ECTS (o hores), convocatòries consumides, qualificacions per matèria i qualificació global. Heu de sol·licitar aquest document a la Gestió Acadèmica de la universitat on vau cursar els vostres estudis.

 • Títol dels estudis que et donen accés al màster.

 • Currículum amb justificació acreditativa de mèrits que inclogui: experiència investigadora, publicacions, experiència professional, estades a l'estranger, obtenció de beques o ajuts a la investigació (si s'escau).

 • Una carta adreçada al coordinador del màster explicant les motivacions per cursar-lo.

 • Document d'identificació (del teu país d'origen o passaport).

S'accepta tota la documentació expedida en català, castellà o anglès. Per a la documentació expedida en qualsevol altra llengua, caldrà adjuntar la corresponent traducció al català, castellà o anglès, efectuada per un traductor jurat, per qualsevol representació diplomàtica o consular de l'Estat espanyol a l'estranger, o per la representació consular a Espanya del país del qual és nacional la persona sol·licitant.

La documentació ha de complir els requisits de legalització establerts a la normativa vigent. Consulta l'apartat Legalització i traducció de documents estrangers.

5. Abona la taxa de preinscripció (35 euros) amb targeta bancària, de crèdit o dèbit.

6. Descarrega els comprovants de sol·licitud i de pagament.

Matrícula al MPDEI i inici de les classes

Un cop admès o admesa al màster, hauràs de formalitzar la teva matrícula segons es detalla a continuació:

 • Dates: setembre de 2023 amb CITA PRÈVIA.

 • Lloc: Gestió Acadèmica de l’EUSS (Passeig Sant Joan Bosco, 74, 08017 Barcelona).

 • Pagament de la matrícula: l’import de la matrícula es fraccionarà en dos terminis i el pagament es realitzarà per domiciliació bancària, per la qual cosa serà imprescindible disposar d'un compte en una entitat bancària espanyola. El primer pagament serà pel 60% de l'import total de la matrícula i es carregarà 5-10 dies després de la formalització de la matrícula. El segon pagament serà pel 40% restant i es carregarà a principis del mes de desembre.

 • Inici de les classes: 22 de setembre de 2023

Documentació a entregar per a la matrícula:

 • Estudiants de nou accés:

 1. Imprès Sol·licitud de matrícula MPDEI + recursos informàtics i drets d'imatge + RGPD degudament emplenat i signat.

 2. Document d'identitat vigent en el moment de la matrícula: original i fotocòpia del NIF, del passaport o del document identificatiu (per a estudiants de països de la UE); original i fotocòpia del TIE o número d'identificació d'estranger (per a estudiants estrangers/es no comunitaris/àries). Si encara no disposes del TIE, has d'aportar el passaport i la fotocòpia de la sol·licitud del TIE. Tens un termini màxim de tres mesos per lliurar el document. Per a més informació sobre tipus de visat, consulta aquí.

 3. Document imprès on apareguin els codis IBAN i BIC d’una entitat bancària ubicada a Espanya juntament amb el nom de les persones titulars.

 4. Imprès Ordre de domiciliació de dèbit directe SEPA signat per la persona titular del compte bancari.

 5. Fotocòpia compulsada del títol que t'ha donat accés al màster. Si accedeixes al màster amb una titulació estrangera, si us plau, llegeix atentament el punt Legalització i traducció de documents estrangers.

 6. Original o fotocòpia compulsada del certificat acadèmic personal dels estudis que t'han donat accés al màster, on figuri el període en anys acadèmics de la titulació, les matèries cursades, els crèdits i les qualificacions obtingudes. Si accedeixes al màster amb una titulació estrangera, si us plau, llegeix atentament el punt Legalització i traducció de documents estrangers.

 7. Dues fotografies de carnet en color.

 • Alumni de l’EUSS:

 1. Imprès Sol·licitud de matrícula MPDEI + recursos informàtics i drets d'imatge + RGPD degudament emplenat i signat.

 2. Document d'identitat vigent en el moment de la matrícula: original i fotocòpia del NIF, del passaport o del document identificatiu (per a estudiants de països de la UE); original i fotocòpia del TIE o número d'identificació d'estranger (per a estudiants estrangers/es no comunitaris/àries).

 3. Document imprès on apareguin els codis IBAN i BIC d’una entitat bancària ubicada a Espanya juntament amb el nom de les persones titulars. No serà necessari si no han canviat les dades respecte a anys anteriors.

 4. Imprès Ordre de domiciliació de dèbit directe SEPA signat per la persona titular del compte bancari.. No serà necessari si no han canviat les dades respecte a anys anteriors.

 5. Dues fotografies de carnet en color.

Documents addicionals

Legalització i traducció de documents estrangers

 

Legalització dels documents expedits a l'estranger:

 

Si accedeixes al màster amb una titulació obtinguda en una universitat estrangera, has de tenir en compte que:

 

 • La documentació referent al títol i al certificat acadèmic expedida per institucions de països de la Unió Europea, de països signataris de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu i de Suïssa ha de ser oficial i haver estat expedida per les autoritats competents.
 • La documentació referent al títol i al certificat acadèmic expedida per institucions de països extracomunitaris ha de ser oficial, expedida per les autoritats competents i ha d'estar legalitzada per via diplomàtica o, si escau, mitjançant la postil·la del Conveni de l'Haia o del conveni Andrés Bello.

Per a més informació sobre la legalització d'aquests documents, consulta aquí.

 

Traducció dels documents expedits a l'estranger:

 

S'accepta tota la documentació expedida en català, castellà o anglès. En cas que la documentació sigui expedida en un altre idioma, s'haurà d'adjuntar la corresponent traducció al català, al castellà o a l'anglès, efectuada per un/a traductor/a jurat/da degudament autoritzat/da o inscrit/a a Espanya. En aquest enllaç trobaràs un llistat actualitzat de traductors/es jurats/des nomenats/des pel Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació espanyol.

 

Preu dels estudis de MPDEI

El preu dels ensenyaments conduents a l’obtenció del títol de Màster en Direcció d’Empreses Industrials per al curs acadèmic 2023-2024 és de 122,4 €/crèdit. El preu de la matrícula serà de 7.344 € + taxes de matriculació.

 • Alumni EUSS gaudeix d'un 10% de descompte sobre el preu de la matrícula.
 • Alumni UAB gaudeix d'un 5% de descompte sobre el preu de la matrícula.

En el preu del curs no estan incloses ni la sol·licitud del títol ni l'emissió de certificats de qualificacions.

Podràs consultar les tarifes oficials a partir del juliol de 2023.

La direcció del centre es reserva el dret a cancel·lar l'edició del màster si no s'arriba a un mínim d'estudiant

Planificació operativa del MPDEI

 

 

FAQ sobre el MPDEI

 

En quin idioma s'imparteix el màster?

El Màster en Direcció d'Empreses Industrials s'imparteix majoritàriament en castellà (92%) i dues assignatures en anglès (8%). 

 

Puc cursar el màster a distància o en règim semi-presencial?

El màster és semipresencial, de manera que les classes es concentren en dues tardes a la setmana (dimecres de 18.00 a 22.00 hores; divendres de 17.00 a 22.00 hores).

 

Quina titulació s'obté?

El títol que s'obté és el de Màster en Direcció d'Empreses Industrials. És un títol propi, que vol dir que compta amb l'aval de la universitat que l'atorga, la UAB, la qual aplica als plans d'estudi dels màsters propis processos d'avaluació i d'exigència acadèmica similars als que segueixen els màsters oficials. Així, s’expressen en crèdits ECTS, consten d’un mínim de 60 ECTS i per accedir-hi cal estar en possessió d’un títol de grau o equiparable. Això implica que aspectes com la durada o els requisits d’accés són iguals per a màsters oficials i màsters propis, i que ambdós estan plenament adaptats a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES).

 

Puc cursar el màster a temps parcial?

No. Aquest és un màster de 60 crèdits ECTS, cosa que suposa una durada d'un curs acadèmic, i s'ha de matricular sencer. Tanmateix, el fet de concentrar les classes en dos dies a la setmana i en horari de tarda-nit, facilita que els i les estudiants puguin compaginar l'assistència a les classes amb les seves activitats professionals.

 

Com puc obtenir una carta d'admissió?

La carta d'admissió és un document que s'expedeix un cop has estat acceptat o acceptada per cursar el màster.

Si ets estudiant internacional, potser necessitaràs aquest document per tramitar el visat corresponent o per sol·licitar una beca.

Un cop hagis estat admès o admesa, podràs descarregar-te la carta d'admissió des de l'aplicatiu Sigma Vega. No obstant això, si necessites aquest document en format paper, hauràs de sol·licitar-lo a la següent adreça: ga_masters@euss.cat.

Per sol·licitar l'admissió al màster, entra a l'opció Preinscripció al MDOI que trobaràs més amunt.

 

Per a la matrícula, he de tornar a presentar els documents que ja vaig enviar per a la preinscripció?

Els documents que vas enviar en línia en el moment de fer la preinscripció no substitueixen els originals que has de presentar en el moment de realitzar la matrícula.

Si accedeixes al màster amb una titulació estrangera, has de presentar la documentació d'acord al que s'estableix en el punt Legalització i traducció de documents estrangers que trobaràs més amunt.

 

Com es realitza el pagament del màster?

L'import de la matrícula es fraccionarà en dos terminis i el pagament es realitzarà per domiciliació bancària, per la qual cosa serà imprescindible disposar d'un compte en una entitat bancària espanyola. El primer pagament serà pel 60% de l'import total de la matrícula i es carregarà 5-10 dies després de la formalització de la matrícula. El segon pagament serà pel 40% restant i es carregarà a principis del mes de desembre.

 

Hi ha beques per cursar el màster?

L'EUSS disposa de la beca de col·laboració de la Fundació Rinaldi, que consisteix a realitzar funcions de col·laboració en les àrees, departaments o serveis que l'Escola determini anualment. L'estudiant rep una dotació econòmica per les hores que realitza com a becari o becària. Per a més informació, consulta l'apartat de Beques i ajuts a l'estudi.

 

Com s'avaluen les assignatures del màster?

Cada mòdul s'avalua de forma independent. Els mòduls M1, M2 i M3 s'avaluen al final del primer semestre (febrer), mentre que els mòduls M4 i M5 s'avaluen al final del segon semestre (juliol).

Els mòduls M1, M2, M3 i M4 s'avaluen de la manera següent:

- Proves teòrico-pràctiques: 60%

- Lliurament d'informes/treballs/activitats online: 30%

- Assistència i participació activa a classe: 10%

Finalment, el mòdul M5 s'avalua mitjançant un tribunal format per 3 docents del màster.

Cada mòdul del màster s'aprova amb una nota mínima de 5 punts sobre 10.

 

On puc allotjar-me mentre estudio a Barcelona?

La UAB disposa d'una residència universitària al Campus de Bellaterra (Vila Universitària), on pots obtenir allotjament durant el curs acadèmic. Hauràs fer-te càrrec de les despeses de manutenció i allotjament, així com de la tramitació i pagament d'una assegurança d'assistència sanitària i responsabilitat civil. Per a més informació: http://www.uab.cat/vilauniversitaria/

Una altra opció són els pisos de lloguer i/o els pisos compartits amb d’altres estudiants.

En aquestes pàgines web trobaràs informació de les diferents opcions d'allotjament:

 

http://www.habitatgejove.com

http://www.bcn-housing-students.com

 

 

Beques i ajuts

Fundació Rinaldi

Beques i deduccions

Com a centre que imparteix estudis oficials, els i les estudiants de l'EUSS podeu obtenir els descomptes que per llei estan reconeguts:

 

 • Descomptes i gratuïtats reconeguts en el Decret de preus públics de la Generalitat de Catalunya:

  • Famílies nombroses de categoria general o especial

  • Grau de discapacitat igual o superior al 33%

  • Matrícula d'honor o premi extraordinari en el batxillerat

  • Víctimes d'actes terroristes

  • Víctimes de violència de gènere

 

 • Beques de caràcter general per a estudiants que cursin estudis postobligatoris (GRAL): aquests ajuts els concedeix el Ministeri d'Educació, Cultura i Esports i a Catalunya es tramiten en línia a través de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).

 

 • Beques de la Fundació Rinaldi: la Fundació Privada Rinaldi destina cada any part del pressupost de l'Escola a oferir diverses modalitats de beques que permeten obtenir descomptes en la matrícula en cas de complir-ne els requisits. Trobareu més informació en l'apartat següent.

Beques i ajuts a l'estudi de la Fundació Rinaldi

La Fundació Rinaldi, una institució sense ànim de lucre, no rep cap subsidi ni ajuda pública de caràcter ordinari per als seus estudis universitaris reglats, d'acord amb el que es prescriu a la llei de la seva aprovació.

 

No obstant això, conscients de la necessitat de preservar l'equitat d'oportunitats amb independència de recursos, origen i lloc de treball, destina una part dels seus ingressos a finançar diversos tipus d'ajudes econòmiques.

 

Aquestes són compatibles amb altres beques o ajudes econòmiques públiques i privades sempre que aquestes així ho disposin en les seves bases.

 

Descripció general de les beques:

 • Beca de Col·laboració: gaudiràs d'una dotació econòmica per realitzar 150 hores de tasques de col·laboració al llarg del curs en algun departament o servei de l'escola sota la supervisió d'una persona responsable.

 • Beca d'Ajut a l'estudi: si tens un bon rendiment acadèmic, podràs gaudir d'un descompte directe del 25% de l'import net de la matrícula excloent les taxes administratives.

 • Beca Don Bosco: si has estudiat en una escola salesiana, podràs optar a cursar els estudis de grau a preu públic, amb el compromís de realitzar 200 hores de tasques de col·laboració al llarg del curs en algun departament o servei de l'escola.

 • Beca Domènec Savio (NOVA!): si tens experiència en activitats de servei a la societat, podràs optar a aquesta beca que és el resultat de fusionar una beca d’Ajut a l’estudi i una beca de Col·laboració per realitzar 150 hores de tasques dins de l’Equip d’Animació Pastoral.

 

Per a més informació, sol·licita una cita prèvia a continuació:

 CITA PRÈVIA

Escola Universitària Salesiana de Sarrià

Passeig Sant Joan Bosco, 74 08017 – Barcelona

Telèfon: +34 932805244

Fax: +34 932806642

Correu-e: euss@euss.cat

Gestió acadèmica: gestioacademica@euss.cat

Borsa de treball: borsatreball@euss.cat

Fundació Rinaldi: fundacio@euss.cat

Webmaster: webmaster@euss.cat

EUSS – Escola Universitària Salesiana de Sarrià. © 2022 – Centre adscrit a la UAB       l

ODS

RSS

SOL·LICITA MÉS INFORMACIÓ

Omple el formulari que trobaràs a continuació i t’enviarem més informació sobre el màster i els requisits d’admissió.